کلـبه عشـــق

به سلامتی..

سلامتی سربازی که سر پست تفنگش رو بغل کرده ولی عشقش
تو بغل یکی دیگه خوابه...!
 سلامتی سربازی که رفت خدمت مرد بشه ولی عشقش زن  شد...!
 سلامتی سربازی که ۵۵ دقیقه تو صف تلفن ایستاد تا ۵ دقیقه
با عشقش حرف بزنه ولی چیزی جز این نشنید
(مشترک مورد نظر درحال مکالمه است)

Instagram